Seminar

Vi inviterte sentrale teoretikere fra Skandinavia til å drøfte kunsthåndverkets estetikk ut fra temaet hverdagsliv. Seminaret var et samarbeid mellom Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Seminaret ble avholdt fredag 26. oktober 2007 i festsalen på Trondheim Kathedralskole.

Vi har nå lagt ut seks av seminartekstene på nett. De foreligger her i pdf-format, og lenken ligger på foredragstittelen.

Seminarprogram:

”Institusjonskritikk og den postmoderne diskursen” av Trine Thorbjørnsen, Cand. Philol., frilanser.

"Heimlause ting” av Jorunn Veiteberg, Dr. philos. Professor 2. ved Kunsthøgskolen i Oslo og Bergen.

"I vardagen og bortom den” av Love Jönsson, kunstkritiker, frilanser.

”Hverdagens alibi – old and empty worlds can be made new” av Louise Mazanti, 1.amanuensis ved Danmarks Designskole.

"Hverdagsvirkeligheten som estetisk arena – kunsthåndverkets kritikk av billedkunsten” av Knut Astrup Bull, 1.konservator ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

”Kan ikke alt bare være kunst da?” av Holger Koefoed, 1.amanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo.

”Opphøyelsen av det hverdagslige – estetikk og begrep i kunsthåndverket” av Bjørn Myskja, 1.amanuensis i filosofi ved NTNU.

Foredragsholdere:

Knut Astrup Bull, førstekonservator NKM
Cand. Philol. i kunsthistorie, UiB 1997. 1. konservator ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Hovedfelt er modernismens og postmodernismens kunstteorier knyttet opp mot kunsthåndverksbegrepet. Hovedfaget var en drøftelse av forholdet mellom kunsthåndverket og billedkunsten i moderniteten. Den senere tid har en analyse av hva endringene i kunsthåndverket de siste årene innebærer for kunstarten vært i fokus. Målet er å utvikle et begrepsapparat som fanger inn tendensene i dagens kunsthåndverkspraksis.

Bjørn K. Myskja, førsteamanuensis i filosofi, NTNU
Utdannet i Oslo og Trondheim. Ansatt ved Filosofisk institutt, NTNU fra 1994 og underviser i hovedsak innen teoretisk og anvendt etikk og politisk filosofi, samt filosofihistorie. Tok doktorgrad på avhandlingen The sublime and the ethics of literature. Kant’s aesthetic theory and Beckett’s Molloy som omhandler forholdet mellom estetikk og etikk i moderne litteratur. En bearbeidet versjon med tittelen The Sublime in Kant and Beckett. Aesthetic Judgement, Ethics and Literature er utgitt på de Gruyter, Berlin, 2002. Har i senere år særlig forsket innen medisinsk etikk og bioteknologiens etikk, men også noe innen estetikk og etikk, med særlig vekt på det sublime som estetisk kategori i ulike kunstarter, blant annet Tiden og det sublime i Bill Violas The Passing i Sissel Furuseth (red) Kunstens rytmer i tid og rom ( Tapir 2005). Tema for seminarinnlegget Opphøyelsen av det hverdagslige tar utgangspunkt i Charles Taylors analyse av den endrede rolle det alminnelige, det hverdagslige livet får innen modernitetens kultur fra opplysningstiden av. Kunsthåndverkets særtrekk som kunstart kan knyttes til denne omvurdering av verdier.

Jorunn Veiteberg, Dr. Philos, kunsthistorie
F. 1955. Kunsthistorikar, dr.philos. frå Universitetet i Bergen. Professor II i fagteori for keramikk og tekstil, Kunsthøgskolen i Bergen og professor II i kunstteori, Kunsthøgskolen i Oslo. Redaktør av tidsskriftet Kunsthåndverk sidan 1998. Siste bok: Kunsthandverk. Fra tause ting til talande objekt (Pax 2005). Busett i København.

Love Jönsson, kunstkritiker
Konsthantverks- och designkritiker i svensk och internationell fackpress. Han har studerat bland annat konstvetenskap och idéhistoria och undervisar vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Han har medverkat i en rad utställningskataloger och böcker, bland annat som redaktör för boken Craft in Dialogue: Six Views on a Practice in Change (Stockholm, Iaspis 2005) och som skribent i antologierna Re:Form – Svenskt samtida konsthantverk under debatt (Stockholm, Arvinius 2005), Access to Accessory (Genève, Haute école d’arts appliqués 2005) och Bohusslöjd: 100 år av hjärtans lust (Göteborg 2006)."

Louise Mazanti, stipendiat
Uddannet kunsthistoriker og disputerer snarligt fra Danmarks Designskole, København med sin ph.d-afhandling SUPEROBJEKTER – en teori for nutidigt, konceptuelt kunsthåndværk. Hun har bl.a. arbejdet med arrangeringen af Biennalen for Kunsthåndværk og Design 1997 – 2004, er medlem af det Kunstneriske Råd, Glasmuseet Ebeltoft, af THINK TANK – a Europan Iniciative for the Applied Arts og af fagrådet for visuell kunst, Kunsthøgskolen i Oslo og fungerer som udstillingsredaktør på Journal of Modern Craft. Har publiceret en række artikler indenfor området kunsthåndværk/design/visuel kultur.

Holger Koefoed, førsteamanuensis på Kunstfag/ Fakultet for visuell kunst/ Kunsthøgskolen i Oslo
F. 1945. Magister i kunsthistorie på UiO 1972. Har arbeidet på Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst og utgitt en rekke bøker om norsk kunst. I forhold til kunsthåndverk er jeg bl.a. særlig opptatt av diskusjonen kunst-kunsthåndverk.

Trine E. Thorbjørnsen, Cand. Philol.
Trine Eidem Thorbjørnsen (f. 1957) har hovedfag i Kulturstudier (2006), fra Høgskolen i Telemark, Bø. Hovedfagsoppgaven omhandler kunsthåndverkets endrete status i nyere tid. Gjennom et kultursosiologisk perspektiv, tar analysen for seg endringer i fagets definisjoner og praksiser i forhold til tilstøtende kunstneriske uttrykk og institusjonelle relasjoner. Oppgaven bygger på et bredt materiale av faglitteratur, offentlig dokumenter og intervjuer. Thorbjørnsen har en bred arbeidserfaring innen formidling fra design- og forskningsmiljø, både som informasjonsleder og redaktør av fagtidsskriftet Visuelt. Hun har universitetsutdanning i kunst- og kulturformidling, kunsthistorie, mediekunnskap, og språk- og litteraturstudier.